Nelekárske odbory

Nelekárske odbory sú odbory v oblasti zdravotníctva okrem všeobecného a zubného lekárstva. Medzi najznámejšie nelekárske odbory patrí napríklad fyzioterapia, ošetrovateľstvo, rádiologická asistencia, laboratórne techniky alebo nutričná terapia. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o prácu v zdravotníctve, ale nechcú sa stať lekármi, môžu preto nájsť svoje miesto práve v týchto nelekárskych odboroch.

Pozrite sa na ponuky odborov a zistite, čo vás najviac zaujme!

Zatiaľ sme pre vás spracovali odbory len na fakultách, ktoré ponúkajú aj všeobecné lekárstvo. Časom dodáme aj ďalšie.

Adiktológia

Adiktológia

Adiktológia je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou a liečbou súvisiacou s užívaním návykových látok a závislostným správaním. Štúdium adiktológie spája zdravotnícke, sociálne, právne a psychoterapeutické aspekty a umožňuje študentom porozumieť vplyvu návykových látok na ľudské zdravie.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je odbor, ktorý sa zameriava na prevenciu a liečbu ochorení zubov a ďasien. Práca dentálnych hygienikov spočíva aj v odstraňovaní zubného kameňa, koreňových povlakov a iných nečistôt z povrchu zubov a ďasien. Okrem toho sa venujú aj vyhodnocovaniu stavu ústnej dutiny a odporúčaniu vhodných spôsobov starostlivosti o zuby.

Ergoterapia

Ergoterapia

Ergoterapia je odbor, ktorý sa zameriava na diagnostiku funkčných schopností človeka po ochorení, úraze alebo s vrodenou vadou. Ergoterapeut odporúča kompenzačné pomôcky a úpravy klientovho domáceho prostredia, aby bolo čo najjednoduchšie orientovať sa v bežnom živote. Cieľom ergoterapie je teda zvyšovať kvalitu života pacientov.

Fyzioterapia

Fyzioterapia

Fyzioterapia je jedným z najdôležitejších aspektov rehabilitácie a sústreďuje sa najmä na diagnostiku a terapiu porúch pohybového aparátu. Úlohou fyzioterapeuta je pomôcť pri chorobách, bolestivých poruchách, zraneniach alebo vrodených vadách súvisiacich s pohybom.

Laboratórna diagnostika v zdravotníctve

Laboratórna diagnostika v zdravotníctve

Keď navštívime zdravotnícke zariadenia, ako sú nemocnice, polikliniky alebo ordinácie, stretneme sa väčšinou s lekármi a zdravotnými sestrami. Avšak nie sú to jediné profesie v zdravotníctve, ktoré majú podiel na starostlivosti o pacientov. Jednou z týchto profesií je práve zdravotný laborant, ktorého práca má významný vplyv na starostlivosť o pacientov. Zaisťuje vysoko špecializované vyšetrenia biologických vzoriek, ktoré sú doručené do laboratória.

Nutričná terapia

Nutričná terapia

Nutričná terapia sa stáva stále dôležitejším odborom, ktorý pomáha ľuďom prekonávať zdravotné problémy a udržiavať zdravý životný štýl. Zaujímavým faktom je, že Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že až 80 % ochorení súvisí so zlou výživou, preto je štúdium nutričnej terapie kľúčové nielen pre prevenciu chorôb, ale aj pre ich účinnú liečbu.

Ochrana a podpora zdravia

Ochrana a podpora zdravia

Tento program je zameraný na štúdium problematiky verejného zdravia s cieľom chrániť a zlepšovať zdravie obyvateľstva. Kombinuje v sebe informácie z prírodných vied a medicíny. Budete mať možnosť preskúmať rôzne aspekty a vplyvy, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí a zároveň sa naučíte ako ich opatrenia na jeho ochranu a podporu.

Optika a optometria

Optika a optometria

Optika a optometria je zaujímavý bakalársky študijný odbor, ktorý kombinuje ako manuálne, tak duševné činnosti. Ako absolventi budete schopní vykonávať vyšetrovanie zrakových funkcií, meranie a diagnostiku refrakčných chýb oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Budete sa tiež špecializovať na aplikáciu kontaktných šošoviek a poskytovať pokyny ohľadom starostlivosti o ne. Absolvovaním tohto odboru získate teoretické a praktické znalosti, ktoré vám umožnia pracovať ako v odbore očnej optiky ako živnostníci, tak aj v nelekárskych zdravotníckych povolaniach v oblasti optometrie.

Ortoptika

Ortoptika

Študijný odbor ortoptiky je zaujímavý obor zameraný na prácu s deťmi, najmä na problémy so škúlením a tupozrakosťou. Praktické uplatnenie ortoptikov je predovšetkým v ortoptických a očných ambulanciách, kde pracujete s optickými a oftalmologickými prístrojmi.

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

Absolvovanie odboru Pediatrické ošetrovateľstvo vám poskytne všetky potrebné znalosti a zručnosti na starostlivosť o deti všetkých vekových kategórií a vykonávanie povolania Detská sestra. Detské sestry sú kľúčovými profesionálmi v starostlivosti o deti, nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v iných zariadeniach pre deti, ako sú škôlky alebo materské školy.

Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

Absolvovaním bakalárskeho štúdia Pôrodná asistencia získate odbornú spôsobilosť na výkon povolania pôrodnej asistencie a činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti prevencie, ochrany a starostlivosti o zdravie žien. Tak budete môcť poskytovať odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodníctve aj gynekológii.

Rádiologická asistencia

Rádiologická asistencia

Rádiológia je zaujímavý odbor, ktorý sa neustále vyvíja a ponúka mnoho možností pre kariéru v oblasti zdravotníctva. Štúdium je zamerané nielen na teoretické znalosti, ale aj na praktické skúsenosti, ktoré získate počas povinných odborných praxí v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Absolventi tohto odboru majú mnoho možností uplatnenia v oblasti rádiologickej diagnostiky, rádioterapie a jadrovej medicíny.

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo sa zaoberá viacerými oblasťami súvisiacimi so zdravím, ako je analýza zdravotných trendov, sledovanie šírenia infekčných chorôb alebo vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úsekoch životného prostredia. Verejné zdravotníctvo je aj o vzdelávaní a osvete. Po absolvovaní tohto odboru, budete môcť navrhovať a realizovať vzdelávacie kampane alebo informovať verejnosť o prevencii rôznych chorôb. Môžete pracovať v orgánoch verejného alebo súkromného zdravotníctva alebo v nemocniciach.

Všeobecné ošetrovateľstvo

Všeobecné ošetrovateľstvo

Absolvovaním programu všeobecné ošetrovateľstvo sa stanete spôsobilí k práci všeobecnej sestry. Všeobecná sestra zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a pomoci pri rôznych zdravotných problémoch pacientov. Medzi jej hlavné úlohy patrí príprava pacientov na diagnostické a liečebné zákroky, aplikácia liekov, odbery krvi alebo starostlivosť o hygienu pacientov. Všeobecná sestra tiež spolupracuje s lekárom alebo zubným lekárom pri plánovaní a koordinácii ošetrovateľskej starostlivosti a zodpovedá za dokumentáciu všetkých vykonaných zákrokov a výkonov.

Zdravotnícke záchranárstvo

Zdravotnícke záchranárstvo

Ak ste človekom, ktorý sa dokáže rýchlo prispôsobiť a konať v krízových a často premenlivých situáciách, štúdium Zdravotníckeho záchranárstva môže byť pre vás vhodným odborom.

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz