Nutričná terapia

Nutričná terapia sa stáva stále dôležitejším odborom, ktorý pomáha ľuďom prekonávať zdravotné problémy a udržiavať zdravý životný štýl. Zaujímavým faktom je, že Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že až 80 % ochorení súvisí so zlou výživou, preto je štúdium nutričnej terapie kľúčové nielen pre prevenciu chorôb, ale aj pre ich účinnú liečbu.

V oblasti nutričnej terapie môžete pracovať vo zdravotníckych, kúpeľných aj sociálnych zariadeniach, kde sa zameriavate na prevenciu porúch výživy a podporu zdravého životného štýlu. Štúdium nutričnej terapie ponúka nielen zaujímavú a perspektívnu profesijnú dráhu, ale aj možnosť pomáhať ľuďom zlepšiť svoje zdravie a kvalitu života.

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo
Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Možnosť prijatia bez prijímačiek
1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo
3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta v Prahe s jedinečným štýlom výuky.

Najväčší lekársky areál v ČR
Rodinnejšia atmosféra
Jedinečný štýl výuky
Ústny pohovor
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Keď už viete, čo sa skrýva za pojmom nutričná terapia, môžete študovať nutričnú terapiu na viacerých fakultách. Bakalárske štúdium nutričnej terapie na 1. lekárskej fakulte UK trvá tri roky a môžete ho absolvovať buď v prezenčnej, alebo kombinovanej forme. Po ukončení bakalárskeho štúdia máte možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu programu Výživa dospelých a detí. To trvá ďalšie dva roky a umožní vám prehĺbiť vaše znalosti získané počas bakalárskeho štúdia a zvyšovať vašu kvalifikáciu ako nutričného terapeuta.

Štúdium nutričnej terapie na 1. lekárskej fakulte UK je jedinečné tým, že vám poskytne komplexné vzdelanie a špičkových expertov vo svojich odboroch ako pedagógov. Výučba prebieha na prestížnych zdravotníckych pracoviskách a absolventi majú široké uplatnenie ako v rôznych typoch zdravotníckych zariadení, tak aj mimo zdravotníctva.

Na prijímacích skúškach na vás čaká len písomný test z biológie, ktorý má 70 otázok. Nič ďalšieho vám už potom nestojí v ceste k prijatiu.

Naposledy aktualizované 3. októbra 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
70
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
70 otázok z biológie
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 49 (znížená z 56)
  2022
Prezenčná forma: 51
  2023
Kombinovaná forma: 45 (znížená z 48)
  2022
Kombinovaná forma: 40
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Druhou fakultou, na ktorej môžete študovať odbor Nutričná terapia a nachádza sa v Prahe, je 3. Lekárska fakulta. Tieto 2 fakulty nespája len to, že obe spadajú pod Karlovu univerzitu, ale aj podobný počet žiakov v ročníku.

Zásadný rozdiel je ale v podobe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z biológie a chémie a na ďalší deň čakajú uchádzačov ešte aj ústne pohovory. Prijímacie skúšky sa nekonajú v priestoroch fakulty, ako to je bežné na ostatných lekárskych fakultách, ale v budove Kongresového centra v Prahe. Už pri tejto udalosti je možné spoznať, že sa táto fakulta odlišuje od rôznych stereotypov na iných vysokých školách, pretože pred začatím skúšky prednesie krátku reč niektorý z prodekanov.

Štúdium trvá 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. V prvom ročníku absolvujete klasické predmety, ako anatómia a histológia, fyziológia, biológia a genetika. Dajte si pozor aj na veľa chemicky zameraných povinných predmetov, ako je anorganická chémia, organická chémia a biochémia. V druhom a treťom ročníku vás už čaká množstvo špecializovaných predmetov dôležitých pre nutričnú terapiu. Počas celého štúdia sa môžete tešiť aj na povinné praxe. Celé štúdium je zakončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou.

Naposledy aktualizované 30. októbra 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
13. 6. 2024 + 17. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 120 min na všetko
ústny pohovor: interpretácia odborného textu (15 min príprava) + otázky na všeobecný rozhľad (kontroverzné témy)
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60 + 62 = 122
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Treťou fakultou (po 1. LF a 3. LF), na ktorej môžete študovať odbor Nutričná terapia, ale už nie je v Prahe, je Lekárska fakulta Ostravskej univerzity. Je najmladšou lekárskou fakultou v celom Česku a Slovensku. Jej počiatky siahajú do roku 1993, kedy nastúpili do štúdia zdravotníckych odborov prví študenti. LF OU sa nachádza v treťom najväčšom meste Česka, čo sa rozlohy aj počtu obyvateľov týka.

Môžete si vybrať, či chcete študovať v prezenčnej alebo kombinovanej forme. V oboch prípadoch sú prijímacie skúšky rovnaké a pozostávajú z testu z biológie a chémie. Z každého predmetu je potrebné získať aspoň 8 bodov, preto sa nestačí spoliehať len na jeden výborne naučený predmet.

Študijný plán je rozdelený do troch ročníkov. V prvom ročníku sa študenti venujú predmetom, ktoré sú spoločné pre všetky bakalárske odbory patriace do vzdelávania nelekárskych zdravotníckych profesií. V druhom a treťom ročníku sú už základnými predmetmi študijného plánu profilujúce predmety, odborne zamerané a smerujúce k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky.

Kombinovaná forma štúdia kombinuje prvky prezenčného a dištančného štúdia, aby bolo možné zladiť štúdium s osobným a pracovným životom. Výučba prebieha len v piatky a soboty, ale študenti musia počítať s povinnou účasťou na praktickej výučbe, ktorá je rozvrhovaná do blokov do piatkov a sobôt. Praktická výučba je dôležitou súčasťou tohto programu a tvorí približne 1800 hodín, zahŕňa cvičenia u jednotlivých predmetov a odbornú prax.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 26
  2022
Prezenčná forma: 29
  2023
Kombinovaná forma: 19
  2022
Kombinovaná forma: 17
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor Nutričná terapia je možné študovať aj na Lekárskej fakulte v Brne. Štúdium trvá 3 roky a prebieha výhradne v prezenčnej forme. Po jeho absolvovaní získate titul bakalár a buď sa rozhodnete pracovať alebo môžete pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdium v odbore Nutričný špecialista, ktorý tiež ponúka LF MU.

Aby ste sa na tento odbor dostali, musíte zvládnuť prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z testu z biológie a chémie, ale nie z fyziky. Náročnosť testu je rovnaká, ako pre ostatné bakalárske odbory na LF MU, a teda je test menej náročný ako pre tých, ktorí sa hlásia na všeobecné alebo zubné lekárstvo.

Počas štúdia absolvujete teoretické predmety, ktoré sú rovnaké pre všetky medicínske odbory. Sú to napríklad základy anatómie, fyziológia, patologická fyziológia alebo farmakológia. Chýbať rozhodne nebude ani lekárska chémia, potravinárska chémia alebo biochémia. Súčasťou študijného programu je aj výučba výživy na brnenských základných školách v rámci odborovej didaktiky.

Praktická výuka je dôležitou súčasťou štúdia. Už po prvom roku štúdia prebieha týždeň v nemocničnej stravovacej prevádzke a taktiež týždeň v jedálni školského zariadenia. Od druhého ročníka začína prax v priebehu semestra. Navštevujú sa ambulancie zamerané na obezitológiu, diabetológiu, gastroenterológiu a ďalšie odbory, kde získavate praktické skúsenosti pri odbere nutričnej anamnézy, hodnotení výživového stavu pacientov a navrhovaní úprav stravy alebo doplňovaní umelej výživy. Po druhom ročníku je možnosť stráviť štyri týždne súvislej praxe v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach alebo v súkromných ambulanciách nutričných terapeutov. Táto prax sa koná napríklad v IKEM, Thomayerovej nemocnici alebo Priessnitzových liečebných kúpeľoch v Jeseníku.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2023
35
  2022
50
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz