Laboratórna diagnostika v zdravotníctve

Keď navštívime zdravotnícke zariadenia, ako sú nemocnice, polikliniky alebo ordinácie, stretneme sa väčšinou s lekármi a zdravotnými sestrami. Avšak nie sú to jediné profesie v zdravotníctve, ktoré majú podiel na starostlivosti o pacientov. Jednou z týchto profesií je práve zdravotný laborant, ktorého práca má významný vplyv na starostlivosť o pacientov. Zaisťuje vysoko špecializované vyšetrenia biologických vzoriek, ktoré sú doručené do laboratória.

Pre mnoho ľudí je pojem laboratórium niečím nekonkrétnym. Skúmavky prichádzajú do laboratória, vyhodnocujú sa a výsledky sa doručujú ošetrujúcim lekárom. S novými vedeckými poznatkami sa však laboratórne vyšetrovanie dostalo na novú úroveň, nielen z hľadiska množstva novo testovaných parametrov, ale aj zvýšeného objemu laboratórnych testov. Na tomto vyhodnocovaní sa podieľa mnoho laboratórnych a ďalších pracovníkov, ktorí musia mať dokonalé odborné znalosti nielen v prístrojovej technike laboratória, ale aj vo všetkých testovaných parametroch, jednotlivých oblastiach medicíny a ich vzájomných súvislostiach. Sú schopní komplexného riešenia problémov a zodpovedajú za správnosť výsledkov, ktoré sú odovzdané ošetrujúcim lekárom.

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo
Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Laboratórna diagnostika v zdravotníctve alebo na niektorých školách nazývaná aj ako Laboratórne vyšetrovacie metódy je trojročný bakalársky odbor, ktorý vedie k získaniu povolania zdravotnícky laborant. Tento odbor môžeme študovať len na Lekárskej fakulte v Ostrave a v Brne (alebo v Košiciach). Štúdium prebieha len v prezenčnej forme.

Cesta na tento odbor vedie cez zvládnutie prijímacích skúšok, ktoré sa nijako nelíšia od tých, ktoré by ste museli absolvovať, keby že sa hlásite na všeobecné lekárstvo. Pripravte sa na písomné testy z biológie, chémie a fyziky, z každého predmetu po 30 otázok. Ako vo všetkých odboroch, aj na tento je stanovená minimálna hranica, ktorú musíme z každého predmetu splniť, aby sa vám body počítali do celkového poradia. Z biológie je to 10 bodov, z chémie 12 bodov a z fyziky len 5 bodov.

Počas štúdia odboru zdravotný laborant získate znalosti v oblasti chémie, biológie a ďalších prírodovedných odborov. V alergológii a klinickej imunológii sa budete zabývať alergiami a imunitnými mechanizmami, ktoré chránia organizmus. V histológii sa budete zameriavať na mikroskopickú štruktúru tkanív a vzoriek, aby ste porozumeli ich stavbe v normálnom aj patologickom stave.

V klinickej biochémii budete spracovávať a vyhodnocovať biologické vzorky a interpretovať výsledky rôznych testov. V klinickej genetike sa budete zabývať dedičnosťou a genetickými aspektmi zdravia. V klinickej hematológii a transfúznej službe sa naučíte o chorobách krvi, liečbe a dôležitosti darcovstva krvi.

V mikrobiológii budete pracovať s mikroorganizmami, ich pestovaním a diagnostikou. Vo vyšetrovacích metódach v ochrane a podpore verejného zdravia budete analyzovať fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie.

Prax je neoddeliteľnou súčasťou štúdia zdravotníckeho laboranta. Počas praxe budete mať možnosť pracovať na vysoko špecializovaných pracoviskách, ako sú laboratóriá v zdravotníctve.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
49
  2022
37
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Tento odbor môžete študovať len na dvoch lekárskych fakultách v Česku - na LF MU v Brne a na LF v Ostrave a na jednej slovenskej lekárskej fakulte - v Košiciach. Štúdium odboru Laboratórna diagnostika v zdravotníctve prebieha prezenčnou formou a trvá 3 roky. Po jeho absolvovaní získate titul bakalár a ak budete chcieť, môžeme pokračovať aj v nadväzujúcom magisterskom programe podobného zamerania, napríklad Bioanalytik na Prírodovedeckej fakulte v Brne. Lekárska fakulta v Brne nadväzujúci magisterský program neponúka.

Záujem o tento odbor sa nijako nevymyká priemernému záujmu o ostatné bakalárske odbory, ktoré ponúka Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne. Prijímacie skúšky pozostávajú z testy z biológie a chémie a ako na všetky bakalárske odbory sú ľahšie ako všeobecné a zubné lekárstvo.

Na začiatku štúdia si prejdete predmetmi ako lekárska chémia, lekárska fyzika, fyziológia základy anatómie alebo histológia. V druhom ročníku sa pridajú klinické predmety ako klinická biochémia, klinická genetika, klinická hematológia a mnohé ďalšie. Štúdium je zakončené obhajobou bakalárskej práce.

Štúdium je zamerané aj na klinickú prax, ktorá umožňuje stretnúť sa s pacientmi a získať praktické zručnosti v oblasti odberu krvných vzoriek a stanovenia klinických diagnóz. Prax prebieha najmä v 5. semestri a odohráva sa v špecializovaných klinických laboratórnych ústavoch a oddeleniach Fakultnej nemocnice Brno a Fakultnej nemocnice pri sv. Anny v Brne. Počas štúdia je tiež možné absolvovať prázdninovú stáž v nemocničnom laboratóriu v Girone (Španielsko), alebo sa zúčastniť časti štúdia vo Veľkej Británii na univerzite vo Wolverhamptone v rámci programu Erasmus.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2023
54
  2022
57
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Jedinou fakultou na Slovensku, ktorá ponúka možnosť štúdia odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, po ktorého absolvovaní získate možnosť vykonávať prácu zdravotného laboranta, je Lekárska fakulta v Košiciach. O tento odbor ale každoročne nie je veľký záujem a počet prijatých je viac ako polovica z tých, ktorí si na tento odbor podajú prihlášku. Prijímacie skúšky sú rovnaké ako na všetky bakalárske odbory, a to písomné testy z biológie a chémie.

Štúdium začnete medicínskymi predmetmi, ako je anatómia a fyziológia, biológia a genetika alebo biofyzika. Následne sa pridajú mikrobiológia a imunológia, ale aj špecializované predmety zamerané na vyšetrovacie metódy. Počas štúdia vás ale čaká len 80 hodín povinnej praxe.

Naposledy aktualizované 12. augusta 2023

Termíny
  DOD
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. – 14. 6. 2024
  Náhradný termín
18. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 30 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 50 min na všetko
  Bodovanie
4 body za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za každú nesprávne označenú možnosť mínus 1 bod
  Max. bodov
320
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz