Pôrodná asistencia

Absolvovaním bakalárskeho štúdia Pôrodná asistencia získate odbornú spôsobilosť na výkon povolania pôrodnej asistencie a činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti prevencie, ochrany a starostlivosti o zdravie žien. Tak budete môcť poskytovať odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodníctve aj gynekológii.

Táto profesia sa vykonáva v rôznych prostrediach, vrátane domáceho prostredia, ambulantných zdravotníckych zariadení a nemocníc. Pôrodné asistentky pracujú v tíme s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, ako sú lekári, pôrodníci a sestry, aby zabezpečili optimálnu starostlivosť pre svoje pacientky.

Pôrodné asistentky nie sú len odborníčky v starostlivosti o ženy počas tehotenstva a pôrodu, ale zabezpečujú aj emocionálnu a psychologickú podporu, čo môže mať významný vplyv na celkové zdravie matky a dieťaťa.

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najdlhšie prijímačky
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Moderná lekárska fakulta v najmenšom meste.

LF v najmenšom slovenskom meste
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Prijímačky na zubné lekárstvo obsahujú skúšku manuálnej zručnosti
Nízky počet študentov v ročníku
Testy všeobecných predpokladov
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalársky študijný program Pôrodnej asistencie je možné študovať aj na 1. lekárskej fakulte v Prahe. 1. LF je prvou v Českej republike, ktorá ponúka tento študijný program už od roku 2015. Jej klinika má viac ako 200-ročnú tradíciu vo vzdelávaní zdravotníkov a patrí k najvýznamnejším pôrodným centrám v Českej republike.

Čo vás čaká pri štúdiu Pôrodnej asistencie na 1. LF? Trojročný bakalársky program v prezenčnej forme ponúka teoretickú aj praktickú kvalifikáciu, ktorú potrebujete na získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania pôrodnej asistencie nielen v Českej republike, ale aj v krajinách Európskej únie. Študenti majú možnosť vykonávať prax priamo na klinike patriacej pod 1. lekársku fakultu.

Aby ste sa na tento odbor dostali, je nutné absolvovať úspešne prijímacie skúšky. Tie pozostávajú len z testu z biológie, ktorý má 100 otázok. Bez prijímacích skúšok sa na tento odbor dostať nedá.

Naposledy aktualizované 31. mája 2023

Termíny
  DOD
7. 1. 2023
  Podanie prihlášky
1. 12. 2022 - 28. 2. 2023
  Prijímačky
7. 6. 2023
  Náhradný termín
16. 6. 2023
Prihláška
Elektronicky – 830 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
100
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
100 otázok z biológie
Hranica prijatia
  2022
46
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Jedinou slovenskou lekárskou fakultou, ktorá ponúka možnosť štúdia všeobecného lekárstva a aj pôrodnej asistencie, je Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ale spadá pod Univerzitu Komenského. JLF prijíma na tento odbor len na základe priemeru a nie je možnosť konať klasické prijímacie skúšky.

Štúdium pôrodnej asistencie prebieha v prezenčnej forme a trvá 3 roky. V prvom roku absolvujete predmety ako anatómia a fyziológia, biológia a genetika alebo biofyzika. Postupne sa k tomu pridajú aj špecializované predmety ako pôrodníctvo alebo psychológia so zameraním na pôrodníctvo. V rámci štúdia absolvujete aj povinné praxe v celkovom rozsahu viac ako 800 hodín.

Naposledy aktualizované 31. mája 2023

Termíny
  DOD
6. 2. 2023
  Podanie prihlášky
do 28. 2. 2023
  Prijímačky
nie sú
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky – 40 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Bez prijímačiek
  Bodovanie
Nie
  Max. bodov
Nie
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Nie
  Počet otázok
Žiadne
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Áno
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Odbor pôrodná asistencia je možné študovať aj na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity (okrem 1. LF v Prahe). V rámci teoretických predmetov postupne absolvujete počas trojročného prezenčného bakalárskeho štúdia najprv základné predmety, ako anatómia, fyziológia a patológia. Následne aj úzko špecializované predmety, ktorými sú napríklad gynekológia alebo komunikácia v pôrodnej asistencii.

Súčasťou štúdia pôrodníctva je praktická výučba, ktorá sa uskutočňuje na vysoko špecializovaných pracoviskách. Študenti majú príležitosť pracovať na rôznych oddeleniach, vrátane oddelenia rizikového tehotenstva, pôrodného sálu, oddelenia šestonedelia, oddelenia fyziologických novorodencov a gynekologického oddelenia. Prax je riadená mentorkami, skúsenými pôrodnými asistentkami, ktoré študentov sprevádzajú počas praxe a pomáhajú im rozvíjať ich schopnosti.

Prijímacie skúšky pozostávajú z písomného testu z biológie a testu z spoločenských vied v rozsahu stredoškolské učiva. Dôležité je si postrážiť minimálny limit z každého predmetu, ktorý je 10 bodov.

Naposledy aktualizované 31. mája 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podanie prihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Prijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradný termín
15. 6. 2023
Prihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok spoločenskovedný test
Hranica prijatia
  2022
37
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor pôrodná asistencia ponúka aj Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium tohoto odboru trvá 3 roky a prebieha v prezenčnej forme. Po jeho absolvovaní získate titul bakalár. Ak by ste chceli pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu, žiaľ na LF MU to nie je možné, priamy nadväzujúci magisterských odbor nie je v ponuke.

Aby ste tento odbor mohli študovať, musíte úspešne zvládnuť prijímacie skúšky. Tie sú zložené z testov až z troch predmetov, ale fyzika to nie je. Čaká na vás biológia, chémie a somatológia, z ktorej LF MU nevydáva samostatné modelové otázky. Vystačiť si preto budete musieť len s modelovými otázkami z biológie a chémie.

Čo sa vás v štúdiu čaká? V prvom ročníku sú to klasické medicínske predmety ako anatómia, biochémia, fyziológia alebo biofyzika. V druhom ročníku to bude cudzí jazyk, patológia alebo pôrodná asistencia. V poslednom treťom ročníku výrazne prevažujú praktické predmety.

Veľký dôraz je kladený na praktickú prípravu. Celkom sa štúdium skladá zo 4600 hodín, z ktorých práve polovica je venovaná odbornej praxi. Prax sa organizuje v štvortýždňových blokoch a zahŕňa klinické cvičenia. Praktickú prax vykonávate pod dohľadom školiteliek a mentoriek, ktoré vás sprevádzajú a poskytujú odborné vedenie. Prax sa odohráva v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach, kde získate praktické skúsenosti a uplatníte svoje naučené zručnosti v reálnom prostredí.

Naposledy aktualizované 30. mája 2023

Termíny
  DOD
14. a 18. 1. 2023
  Podanie prihlášky
1. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  Prijímačky
22. 6. 2023
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 850 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
120
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie + 40 otázok zo somatológie
Hranica prijatia
  2022
66
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz