Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo sa zaoberá viacerými oblasťami súvisiacimi so zdravím, ako je analýza zdravotných trendov, sledovanie šírenia infekčných chorôb alebo vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úsekoch životného prostredia. Verejné zdravotníctvo je aj o vzdelávaní a osvete. Po absolvovaní tohto odboru, budete môcť navrhovať a realizovať vzdelávacie kampane alebo informovať verejnosť o prevencii rôznych chorôb. Môžete pracovať v orgánoch verejného alebo súkromného zdravotníctva alebo v nemocniciach.

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
LF v druhom najväčšom slovenskom meste
Druhá najväčšia LF na SK
Jediná LF na SK, kde sa podáva len elektronická prihláška
Najnižší poplatok za podanie prihlášky na SK
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Moderná lekárska fakulta v najmenšom meste.

LF v najmenšom slovenskom meste
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Prijímačky na zubné lekárstvo obsahujú skúšku manuálnej zručnosti
Nízky počet študentov v ročníku
Testy všeobecných predpokladov
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
LF v druhom najväčšom slovenskom meste
Druhá najväčšia LF na SK
Jediná LF na SK, kde sa podáva len elektronická prihláška
Najnižší poplatok za podanie prihlášky na SK
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Verejné zdravotníctvo sa dá študovať na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (okrem LF UPJŠ v Košiciach). Štúdium prebieha v prezenčnej forme a po absolvovaní troch rokov získate titul Bc. Prijímacie skúšky sa na všetky bakalárske odbory do Martina nekonajú a prijíma sa na základe priemeru známok. Tento priemer sa počíta za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

V prvom ročníku absolvujete povinné predmety ako anatómia a fyziológia, biológia, histológia a nevyhnete sa ani biofyzike a základom štatistiky. V druhom ročníku sa pridajú špecifické predmety, ako napríklad epidemiológia, hygiena a sociálna psychológia. Povinným predmetom sú aj základy ekonómie. Tretí ročník je zakončený obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou z verejného zdravotníctva. Spolu sa môžete tešiť na 210 hodín praxe rozdelených do všetkých troch ročníkov.

Naposledy aktualizované 22. apríla 2024

Termíny
  DOD
online
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
nie sú
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky – 40 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Bez prijímačiek
  Bodovanie
Nie
  Max. bodov
Nie
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Nie
  Počet otázok
Žiadne
Hranica prijatia
  2023
1,63
Bez prijímačiek
Áno
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Odbor verejné zdravotníctvo je možné študovať na dvoch slovenských lekárskych fakultách. Okrem Lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je to aj lekárska fakulta v Martine. Prijímacia skúška do Košíc pozostáva, ako pri všetkých ostatných bakalárskych odboroch, z písomného testu z biológie a chémie, ktorý sa náročnosťou nijako nelíši od testu, ktorý musia absolvovať uchádzači na všeobecné alebo zubné lekárstvo. Jediný rozdiel je v tom, že test neobsahuje po 100 otázok, ale len po 40 z každého predmetu, čomu je prispôsobený skrátený časový limit.

Štúdium verejného zdravotníctva trvá 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. Po jeho absolvovaní získate titul Bc. Postupne si prejdete predmetmi ako sú anatómia, biológia a genetika, biofyzika, ktoré sú nevyhnutné pre všetky lekárske aj nelekárske odbory. Ďalej sa zoznámite s predmetmi ako sociológia, štatistika, epidemiológia alebo hygiena. Počas štúdia musíte absolvovať aj povinnú prax v rozsahu 230 hodín, a to 70 hodín v prvom a 160 hodín v druhom ročníku.

Naposledy aktualizované 12. augusta 2023

Termíny
  DOD
online
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. – 14. 6. 2024
  Náhradný termín
18. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 30 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 50 min na všetko
  Bodovanie
4 body za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za každú nesprávne označenú možnosť mínus 1 bod
  Max. bodov
320
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz