Rádiologická asistencia

Rádiológia je zaujímavý odbor, ktorý sa neustále vyvíja a ponúka mnoho možností pre kariéru v oblasti zdravotníctva. Štúdium je zamerané nielen na teoretické znalosti, ale aj na praktické skúsenosti, ktoré získate počas povinných odborných praxí v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Absolventi tohto odboru majú mnoho možností uplatnenia v oblasti rádiologickej diagnostiky, rádioterapie a jadrovej medicíny.

Rádiologická diagnostika zahŕňa rôzne metódy, ako je röntgenové vyšetrenie, ultrazvuk, magnetická rezonancia a ďalšie. Ak sa zaujímate o onkológiu, môžete sa venovať rádioterapii, ktorá je metódou liečby nádorových ochorení pomocou ionizujúceho žiarenia. Ďalšou možnosťou je nukleárna medicína, ktorá využíva rádiofarmaká na diagnostiku a liečbu chorôb.

Rádiologickí asistenti sa môžu uplatniť vo verejných i súkromných zdravotníckych zariadeniach, na klinikách, oddeleniach alebo ambulantných pracoviskách.

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta s rodinnou atmosférou priamo vo Fakultnej nemocnici Motol.

Sídli v najväčšej Fakultnej nemocnici v ČR
Silná tradícia detského lekárstva
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných predpokladov a ústny pohovor
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Rádiologická asistencia na 2. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej je trojročné bakalárske štúdium, ktoré vám umožní získať odbornú spôsobilosť k výkonu nelekárskeho zdravotníckeho povolania rádiologického asistenta. Počas štúdia sa budete učiť preklinické, klinické a odborné radiologické odbory. Praktická výučba sa potom odohráva v areáli Fakultnej nemocnice v Motole, kde sa stretnete so širokým spektrom zaujímavých pacientskych prípadov, ktoré vás pripravia na prax.

V rámci štúdia sa zameriate na rádiologickú fyziku, dozimetriu, fyzikálne testy na zabezpečenie kvality rádiologickej technológie a diagnostických informácií. Nacvičíte si tiež všeobecné ošetrovateľské postupy používané pri rádiologických zákrokoch. Ak budete mať záujem, môžete sa stať členom intervenčného tímu pri miniinvazívnych zákrokoch na cievach celého tela aj pri necievných intervenciách. Vďaka zázemiu FN Motol sa navyše budete stretávať s najnovšími rádiodiagnostickými sekvenciami, ktoré sa do komerčnej prevádzky dostávajú až s niekoľkoročným oneskorením.

Okrem štúdia sa môžete tešiť na širokú ponuku pohybových aktivít, ktoré sú súčasťou programu. Môžete si vybrať napríklad z kanoistiky, športového lezenia na umelej stene, florbalu, hokeja, jogy alebo lekcií sebaobrany.

Aby ste sa na tento odbor dostali, musíte najprv zvládnuť prijímacie skúšky. Tie majú, ako takmer na všetky medicínske odbory na 2. LF, podobu písomného testu nasledovaného na druhý deň ústnym pohovorom. V písomnom teste sa stretnete len s otázkami z biológie s dôrazom na biológiu človeka a testom všeobecných študijných predpokladov.

Naposledy aktualizované 31. mája 2023

Termíny
  DOD
14. 1. 2023
  Podanie prihlášky
do 31. 3. 2023
  Prijímačky
7. 6. 2023 + 8. 6. 2023
  Náhradný termín
22. 6. 2023 + 23. 6. 2023
Prihláška
Elektronicky – 830 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko -> test všeobecných predpokladov, ? min na test; ústny pohovor v iný deň
  Bodovanie
3 body len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú; test všeobecných predpokladov: po 3 body za správnu odpoveď, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti; test všeobecných predpokladov: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie s dôrazom na biológiu človeka
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Druhou lekárskou fakultou (po 2. LF v Prahe), na ktorej môžete študovať rádiologickú asistenciu aj všeobecné lekárstvo je Lekárska fakulta v Ostrave. Štúdium tohto odboru trvá tri roky a je možné ho absolvovať len v prezenčnej forme. Po jeho doštudovaní získate titul bakalár.

Cesta na štúdium rádiologickej asistencie vedie cez úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, pretože na priemer fakulta neprijíma. Prijímacie skúšky pozostávajú z písomného testu z biológie a fyziky. Netreba zabudnúť na to, že nestačí dosiahnuť v súčte minimálny počet bodov na prijatie, ale je potrebné mať aj z každého predmetu splnený minimálny počet bodov. Z biológie je to 8 bodov a z fyziky 6 bodov.

Fyzika na prijímačkách nie je náhodou, pretože počas štúdia najprv absolvujete viaceré predklinické predmety z oblasti fyziky ionizujúceho žiarenia. Samozrejmosťou je aj anatómia a fyziológia. Chýbať ale nebudú ani psychologické a sociálne predmety. Celé štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou z rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny a obhajobou bakalárskej práce. A čo prax? Tá začína hneď po skončení prvého ročníka prázdninovou praxou. Celkovo je praxe určite dosť - 740 hodín.

Naposledy aktualizované 31. mája 2023

Termíny
  DOD
27. 1. 2023
  Podanie prihlášky
15. 11. 2022 - 15. 3. 2023
  Prijímačky
29. 5. 2023 - 9. 6. 2023
  Náhradný termín
15. 6. 2023
Prihláška
Elektronicky – 600 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2022
29
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Treťou lekárskou fakultou, kde je možné študovať rádiologickú asistenciu je Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium tohto bakalárskeho odboru trvá tri roky a prebieha v prezenčnej forme. Momentálne nie je možné pokračovať v žiadnom nadväzujúcom magisterskom odbore.

Tento odbor vyžaduje rozhodne znalosti fyziky, čomu odpovedajú aj prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z testu z biológie a práve z fyziky. O tento odbor je najnižší záujem zo všetkých bakalárskych odborov, ktoré ponúka LF MU, čomu odpovedá aj najnižší počet bodov potrebných k prijatiu.

Štúdium Rádiologickej asistencie trvá celkom šesť semestrov. Prvé dva semestre sú zamerané na prehĺbenie teoretických znalostí z oblasti fyziky a základných biologických znalostí týkajúcich sa ľudského tela. Nasledujúce štyri semestre sa zameriavajú predovšetkým na praktické zručnosti a návyky potrebné na vykonávanie všetkých činností v rámci profesie Rádiologického asistenta.

Súčasťou štúdia je aj povinná letná prax, ktorú absolvujete počas prázdnin po druhom a štvrtom semestri. Túto prax vykonávate vo vybranom zdravotníckom zariadení pod vedením skúseného lektora, ktorý je profesionálnym rádiologickým asistentom. Prax zahŕňa týždeň na oddelení nukleárnej medicíny, týždeň na oddelení radiačnej onkológie a dva týždne na príslušnom rádiologickom oddelení.

Naposledy aktualizované 27. mája 2023

Termíny
  DOD
14. a 18. 1. 2023
  Podanie prihlášky
1. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  Prijímačky
22. 6. 2023
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 850 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2022
33
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz