Všeobecné ošetrovateľstvo

Absolvovaním programu všeobecné ošetrovateľstvo sa stanete spôsobilí k práci všeobecnej sestry. Všeobecná sestra zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a pomoci pri rôznych zdravotných problémoch pacientov. Medzi jej hlavné úlohy patrí príprava pacientov na diagnostické a liečebné zákroky, aplikácia liekov, odbery krvi alebo starostlivosť o hygienu pacientov. Všeobecná sestra tiež spolupracuje s lekárom alebo zubným lekárom pri plánovaní a koordinácii ošetrovateľskej starostlivosti a zodpovedá za dokumentáciu všetkých vykonaných zákrokov a výkonov.

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Možnosť prijatia bez prijímačiek
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
LF v druhom najväčšom slovenskom meste
Druhá najväčšia LF na SK
Jediná LF na SK, kde sa podáva len elektronická prihláška
Najnižší poplatok za podanie prihlášky na SK
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo
2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta s rodinnou atmosférou priamo vo Fakultnej nemocnici Motol.

Sídli v najväčšej Fakultnej nemocnici v ČR
Silná tradícia detského lekárstva
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných predpokladov a ústny pohovor
3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta v Prahe s jedinečným štýlom výuky.

Najväčší lekársky areál v ČR
Rodinnejšia atmosféra
Jedinečný štýl výuky
Ústny pohovor

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Odbor všeobecné ošetrovateľstvo je možné študovať na skoro všetkých lekárskych fakultách. Okrem všetkých troch pražských lekárskych fakúlt (1. LF, 2. LF a 3.LF) ponúka tento odbor aj Lekárska fakulta v Hradci Králové a Lekárska fakulta Ostravskej univerzity. Zo slovenských lekárskych fakúlt sú to fakulty v Kosiacich a Martine.

Bakalárske štúdium Všeobecné ošetrovateľstvo na 1. LF v Prahe trvá tri roky a je v prezenčnej forme. Výhodou štúdia na 1. LF je vysoký počet praktických hodín (pomer teórie a praxe 1:1) a teoretická výučba je doplnená interaktívnymi formami, ako sú tematické klinické dni s odborníkmi a workshopy. Prax prebieha na vysoko špecializovaných klinických pracoviskách, čo umožňuje zoznámiť sa s rôznymi typmi zdravotníckych zariadení a získať rôznorodé praktické zručnosti.

V rámci štúdia sa najprv zoznámite s teoretickými medicínskymi predmetmi, ktorými sú anatómia, biofyzika alebo fyziológia, ale netreba zabudnúť ani na chémiu a biochémiu. V prvom ročníku sú tieto predmety kombinované so psychologickými a sociologickými predmetmi. V druhom a treťom ročníku sa výrazne zvýši počet praktických predmetov a praxí.

Bez prijímacích skúšok sa na tento odbor dostať nedá a musíte úspešne absolvovať test z biológie, ktorý pozostáva zo 70 otázok a test z ošetrovateľstva, ktorý má tiež 70 otázok. Nemusíte sa ale báť žiadnych testov z chémie a fyziky.

Naposledy aktualizované 3. októbra 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
?
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
140
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Biológia: správna môže byť 1 až 4 možnosti
Ošetrovateľstvo: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
70 otázok z biológie + 70 otázok z ošetrovateľstva
Hranica prijatia
  2023
28 (znížená zo 40)
  2022
35
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Biológia: áno; Ošetrovateľstvo: nie
Staré testy
Nie

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Štúdium všeobecného ošetrovateľstva na 2. LF trvá 3 roky a prebieha v kombinovanej forme. To znamená, že počas semestra sa budete zúčastňovať dvojdňových blokov výučby každý druhý týždeň, ktoré sa zvyčajne konajú vo štvrtok a piatok. V prvom ročníku sa okrem toho v druhej polovici septembra uskutoční celotýždňový blok výučby. Celkovo teda absolvujete prezenčnú výučbu 25 % času, zatiaľ čo zvyšných 75 % štúdia bude prebiehať formou distančného vzdelávania (samoštúdium). Štúdium je ideálne nielen pre všeobecné alebo praktické sestry, ale aj pre tých, ktorí nemajú predchádzajúce zdravotnícke vzdelanie.

Prijímacie skúšky prebiehajú v dvoch dňoch. Prvý deň na vás čaká test z biológie s dôrazom na biológiu človeka a následne test všeobecných predpokladov. Druhý deň tí najlepší postúpia do ústneho pohovoru.

V prvom ročníku sa zameriate na biomedicínsky základ a základné ošetrovateľské disciplíny, ale postupne sa dostanete až k ošetrovateľskej starostlivosti o chorých v jednotlivých medicínskych oblastiach. Súčasťou štúdia sú aj humanitné predmety, ako je zdravotnícka psychológia, základy pedagogiky a edukácie v ošetrovateľstve, etika a filozofia. Navyše, moderné vyučovacie postupy a prostriedky, ako sú modely, trenažéry a interaktívne simulátory pacientov, vám umožňujú praktické skúsenosti a prípravu na budúcu prácu v oblasti.

Počas štúdia absolvujete povinnú ošetrovateľskú prax, ktorá prebieha v Fakultnej nemocnici v Motole, klinickej základni 2. lekárskej fakulty. Ak už máte zdravotnícke povolanie rovnakého alebo príbuzného zamerania, bude vám časť praxe započítaná.

Vďaka tomu, že štúdium je rozdelené na prezenčnú a distančnú časť, umožňuje flexibilitu a ľahké zosúladenie s pracovnými povinnosťami. Na druhej strane je potrebná dobrá vlastná organizácia času.

Štúdium sa ukončuje obhajobou bakalárskej práce a úspešným absolvovaním štátnej záverečnej skúšky z ošetrovateľstva, humanitných vied a ošetrovateľstva v klinických oblastiach.

Naposledy aktualizované 5. októbra 2023

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko -> test všeobecných predpokladov, ? min na test
ústny pohovor v iný deň
  Bodovanie
3 body len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
test všeobecných predpokladov: po 3 body za správnu odpoveď, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
test všeobecných predpokladov: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie s dôrazom na biológiu človeka
Hranica prijatia
  2023
125
  2022
122 (znížená z 149)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Treťou fakultou v Prahe, kde môžete študovať Všeobecné ošetrovateľstvo (okrem 1. LF a 2. LF) je 3. lekárska fakulta. Štúdium trvá 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. Dostať sa na 3. LF ale nepatrí k tým najľahším, pretože vás najprv čaká písomný test z biológie človeka a potom aj ústny pohovor, ktorý často rozhoduje o úspechu na celých prijímacích skúškach.

Hneď od prvého ročníku vám bude jasné, aký odbor študujete, pretože okrem pár základných predmetov spoločných aj pre iné odbory, ako sú anatómia a fyziológia alebo mikrobiológia, sa môžete tešiť na špecializované predmety. Situácia sa nezmení ani v druhom a treťom ročníku. Výhodou štúdia na 3. LF je obrovský počet praxí, celkovo absolvujete počas troch rokov minimálne 1 600 hodín praxí. Zároveň máte možnosť výberu viacerých zaujímavých voliteľných predmetov. Celé štúdium je zakončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou z ošetrovateľstva, humanitných vied a ošetrovateľstva v klinických odboroch.

Naposledy aktualizované 30. októbra 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
13. 6. 2024 + 17. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 100 min na všetko
ústny pohovor: interpretácia odborného textu (15 min príprava) + otázky na všeobecný rozhľad (kontroverzné témy)
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
50 + 62 = 112
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
50 otázok z biológie človeka
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbor ošetrovateľstvo a slovenskú lekársku fakultu, môžete si vybrať aj Jesseniovu lekársku fakultu v Martine. Touto voľbou sa vyhnete prijímacím skúškam, pretože JLF prijíma na tento odbor na základe priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky.

Ošetrovateľstvo je možné študovať v prezenčnej alebo externej forme. Prezenčná forma štúdia trvá 3 roky a začína všeobecnými predmetmi, ako anatómia a fyziológia, histológia, biochémia alebo biofyzika. Súčasne s týmito predmetmi absolvujete aj viac špecializované ošetrovateľské predmety. Myslite aj na to, že sa nevyhnete ani cudziemu jazyku. Celkovo absolvujete 720 hodín praxe, čo je skoro dvojnásobný počet oproti Košiciam, ale stále menej ako tretina z počtu hodín v prax v Ostrave.

Štúdium v externej forme trvá 4 roky a absolvujete počas nich veľmi podobné predmety ako v prezenčnej forme, dokonca aj počet praktických hodín je rovnaký.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
online
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
nie sú
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky – 40 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Bez prijímačiek
  Bodovanie
Nie
  Max. bodov
Nie
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Nie
  Počet otázok
Žiadne
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 1,91 (znížená z 1,49)
  2022
Externá forma: 1,91 (znížená z 1,49)
Bez prijímačiek
Áno
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Ak premýšľate nad štúdiom Všeobecného ošetrovateľstva a nechcete byť v Prahe, môžete si vybrať štúdium na Lekárskej fakulte v Ostrave. Tento odbor trvá 3 roky a môžete si vybrať medzi prezenčnou a kombinovanou formou. Prijímačky sú na obe formy štúdia rovnaké a pozostávajú z testu z biológie a testu zo spoločenských vied na úrovni strednej školy a základného rozhľadu. Z oboch predmetov je potrebné na prijímačkách získať aspoň po 10 bodov (na kombinovanú formu stačí po 9), aby sa vám celkový bodový zisk započítal do poradia na prijatie.

V prvom ročníku absolvujete spoločné predmety, ktorými sú anatómia, fyziológia a patológia, ale aj predmety zamerané na psychológiu a sociológiu. Hneď od prvého ročníka začínajú aj povinné praxe. Prax sa uskutočňuje na ambulantných a lôžkových pracoviskách, vrátane zariadení zameraných na dlhodobú lôžkovú starostlivosť, v domácom prostredí pacienta, v zariadeniach zameraných na podporu zdravia a prevenciu, ako aj v zariadeniach sociálnych služieb. Celkovo absolvujete až 2 300 hodín praxe, postupne rozdelených do troch ročníkov, a to po 700 hodín v prvom a druhom ročníku a 900 hodín v treťom ročníku. Odbornú prax môžete absolvovať v jednom z 25 zazmluvnených zariadení a prebieha pod individuálnym dohľadom všeobecnej sestry.

Kombinované štúdium je kombináciou prezenčného a dištančného štúdia s dôrazom na samoštúdium. Obsah a požiadavky na výstupné znalosti sú pre obe formy štúdia rovnaké. Kontaktná výučba prebieha raz až dvakrát týždenne v pracovné dni (a výnimočne aj v sobotu) a zabezpečujú ju akademici a odborníci z praxe na Lekárskej fakulte OU alebo v Fakultnej nemocnici Ostrava.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok spoločenskovedný test
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 39
  2022
Prezenčná forma: 34
  2023
Kombinovaná forma: 31
  2022
Kombinovaná forma: 21
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lekárska fakulta v Hradci Králové už od roku 1993 ponúka možnosť študovať trojročný bakalársky odbor Všeobecné ošetrovateľstvo. Cesta na tento odbor spočíva v úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú z testu z biológie a všeobecného prehľadu. Zásadný rozdiel oproti testom na všeobecné a zubné lekárstvo je to, že sa za nesprávne odpovede neodpočítavajú body. Z oboch predmetov sa zostaví samostatné poradie. Potom sa tieto poradia sčítajú a získa sa celkové poradie, kde najnižšia hodnota znamená najlepší výsledok.

Prvý ročník sa zameriava na získanie teoretických základov a absolvujú sa predmety ako anatómia, fyziológia, biochémia, sociológia, psychológia a ošetrovateľstvo. Ďalej sa učia základy ošetrovateľského procesu a postupu. Druhý ročník je už zameraný na odborné predmety, ako sú farmakológia, zdravotnícka psychológia a ošetrovateľská starostlivosť v interných, chirurgických a gynekologických oblastiach a klinickú výučbu. V poslednom ročníku sa špecializuje na ošetrovateľskú starostlivosť v pediatrii, neurológii, psychiatrii a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti.

Program tiež ponúka možnosť spolupráce s Fakultnou nemocnicou v Hradci Králové a absolvovania špecifických klinických kurzov, ktoré vám pomôžu získať osvedčenie a posunúť sa ďalej vo vašej kariére. Absolventi môžu dokonca prednostne absolvovať kurz Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve a pôrodníctve, čo je prestížny kurz v odbore.

V prvej polovici 1. ročníka získate praktické zručnosti v modelovej učebni a až potom, v druhej polovici prvého ročníka, sa budete starať aj o skutočných pacientov vo Fakultnej nemocnici. Celkovo absolvujete viac ako 2300 hodín praxe, ktorá je rozdelená do celých troch ročníkov štúdia. Súčasťou tejto praxe sú tiež prázdninové ošetrovateľské praxe.

Už počas štúdia teda získate praktické skúsenosti a môžete si privyrobiť na čiastočný pracovný úväzok na pracoviskách FN HK. Po ukončení štúdia môžete zostať pracovať ďalej vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové alebo sa pozrieť po práci niekde inde.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
9. 12. 2023
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
18. 6. 2024
  Náhradný termín
Len výnimočne
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 120 min na všetko
  Bodovanie
za správnu odpoveď 1 bod, za nesprávnu a za žiadnu odpoveď 0 bodov
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 z 5 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 20 otázok zo všeobecného prehľadu
Hranica prijatia
  2023
?
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ako skoro na každej lekárskej fakulte, aj na LF MU v Brne, môžete študovať odbor všeobecné ošetrovateľstvo. Toto bakalárske štúdium je možné študovať len v prezenčnej forme a štúdium trvá 3 roky. Ako absolventi máte možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom programe Intenzívna starostlivosť v prezenčnej alebo kombinovanej forme.

Ak sa rozhodete pre štúdium všeobecného ošetrovateľstva, musíte zvládnuť prijímacie skúšky pozostávajúce z písomného testu z biológie a somatológie. Na somatológiu nie sú odporučené žiadne modelové otázky, takže si budete musieť vystačiť z tými z biológie. Záujem o tento odbor je dosť vysoký, čo dokladá aj tretí najvyšší počet uchádzačov zo všetkých bakalárskych odbor na Lekárskej fakulte v Brne.

V teoretickej časti štúdia sa zoznámite s predmetmi ako anatómia, fyziológia, ošetrovateľstvo alebo mikrobiológia. Pripravte sa ale na vysoký počet predmetov hlavne v druhom semestri prvého ročníka.

Povinnou súčasťou študijného programu je ošetrovateľská prax, ktorá prebieha vo forme blokovej výučby a má celkový rozsah 2 300 hodín. Prax je rozložená do piatich semestrov, začína v druhom semestri štúdia a pokračuje až do šiesteho semestra. Časť praxe sa tiež koná počas letných mesiacov druhého a štvrtého semestra štúdia. Prax sa odohráva pod vedením kvalifikovaných vyučujúcich alebo mentorov a je realizovaná vo fakultných nemocniciach v Brne alebo u zmluvných poskytovateľov zdravotných služieb po celej Českej republike.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z somatológie
Hranica prijatia
  2023
49
  2022
48
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Zo slovenských lekárskych fakúlt si môžete vybrať medzi Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine. V Košiciach trvá štúdium Ošetrovateľstva 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. Bez prijímacích skúšok sa do Košíc dostať nedá, a musíte zvládnuť po 40 otázok z biológie a chémie, ktoré sú náročnosťou rovnaké ako na všeobecné lekárstvo.

Počas štúdia najprv absolvujete všeobecné predmety - anatómia, histológia, biofyzika alebo biochémia, spolu so špecializovanými predmetmi ošetrovateľstva. Počas štúdia vás čakajú samozrejme aj praxe, ale tie svojim rozsahom ani zďaleka neodpovedajú praxiam, ktoré sú na českých lekárskych fakultách. Na porovnanie, v Košiciach je spolu počas troch rokov 400 hodín praxe, zatiaľ čo napríklad v Ostrave je to až 2 300 hodín.

Naposledy aktualizované 12. augusta 2023

Termíny
  DOD
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. – 14. 6. 2024
  Náhradný termín
18. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 30 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 50 min na všetko
  Bodovanie
4 body za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za každú nesprávne označenú možnosť mínus 1 bod
  Max. bodov
320
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz