Pediatrické ošetrovateľstvo

Absolvovanie odboru Pediatrické ošetrovateľstvo vám poskytne všetky potrebné znalosti a zručnosti na starostlivosť o deti všetkých vekových kategórií a vykonávanie povolania Detská sestra. Detské sestry sú kľúčovými profesionálmi v starostlivosti o deti, nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v iných zariadeniach pre deti, ako sú škôlky alebo materské školy.

Ako Detská sestra budete schopní poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, ale tiež sa starať o pohodu dieťaťa a jeho rodiny. Budete mať tiež príležitosť spolupracovať s ostatnými zdravotníckymi profesionálmi a zapojiť sa do tímovej starostlivosti. Štúdium Detskej sestry je teda skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a pomáhať im v ich zdravotnom stave a celkovom vývoji.

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo
2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta s rodinnou atmosférou priamo vo Fakultnej nemocnici Motol.

Sídli v najväčšej Fakultnej nemocnici v ČR
Silná tradícia detského lekárstva
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných predpokladov a ústny pohovor
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Štúdium pediatrického ošetrovateľstva na 2. LF trvá tri roky a prebieha vo forme kombinovanej výučby. To znamená, že počas semestra sa zúčastníte dvojdňových blokov výučby každý druhý týždeň, ktoré sa konajú vo štvrtok a piatok. V prvom ročníku sa okrem toho v druhej polovici septembra uskutoční celotýždňový blok výučby. Celkovo teda absolvujete prezenčnú výučbu 25 % času, zatiaľ čo zvyšných 75 % štúdia bude prebiehať formou dištančného vzdelávania (samoštúdium). Štúdium je vhodné nielen pre všeobecné, detské a praktické sestry, ale aj pre tých, ktorí nemajú predchádzajúce zdravotnícke vzdelanie a prax.

V ceste na tento odbor vám stojí prijímacia skúška, ktorá prebieha dva dni a pozostáva z troch častí. V prví deň absolvujete písomný test z biológie s dôrazom na biológiu človeka a test všeobecných predpokladov. Druhý deň vás čaká ústny pohovor.

V prvom ročníku sa zameriavate na získanie biomedicínskych znalostí a základných ošetrovateľských zručností. Následne sa budete učiť klinické ošetrovateľské predmety, teda ošetrovateľskú starostlivosť v jednotlivých medicínskych odboroch. Medzi ďalšie dôležité predmety patria humanitné predmety, ako je psychológia v zdravotníctve, základy pedagogiky, etika a filozofia. Moderné výučbové postupy, ako sú modely, trenažéry a interaktívne simulátory, sú tiež súčasťou štúdia.

Prax prebieha vo Fakultnej nemocnici v Motole (v areáli 2. LF), čo študentom umožňuje získať cenné skúsenosti a praktické zručnosti v reálnom zdravotníckom prostredí. Ak budete počas štúdia vykonávať zdravotnícke povolanie príbuzného zamerania, časť praxe vám bude započítaná.

Keďže výučba prebieha kombinovane, môžete očakávať, že budete potrebovať organizačné schopnosti a disciplínu, aby ste úspešne dokončili štúdium. Napriek tomu môže byť táto kombinácia prezenčnej a dištančnej výučby pre niektorých študentov veľmi výhodná, pretože umožňuje flexibilitu pri riešení ich študijného harmonogramu.

Naposledy aktualizované 5. októbra 2023

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko -> test všeobecných predpokladov, ? min na test
ústny pohovor v iný deň
  Bodovanie
3 body len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
test všeobecných predpokladov: po 3 body za správnu odpoveď, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
test všeobecných predpokladov: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie s dôrazom na biológiu človeka
Hranica prijatia
  2023
97
  2022
81 (znížená z 125)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Okrem 2. Lekárskej fakulty v Prahe je možné študovať odbor Pediatrické ošetrovateľstvo už len na Lekárskej fakulte v Ostrave. Vyberať si môžete medzi prezenčnou a kombinovanou formou. Bez ohľadu na zvolenú formu štúdia potrebujete úspešne absolvovať prijímacie skúšky zložené z testu z biológie a testu zo spoločenských vied v rozsahu stredoškolského učiva. Minimálna hranica, aby sa vám bodový výsledok počítal do celkového poradia je po 5 bodov z každej časti.

V prezenčnej forme štúdia absolvuje mnoho ošetrovateľsky zameraných predmetov, ale nevyhnete sa ani základným medicínskym predmetom, ako sú anatómia, fyziológia a patológia. Celkovo sa môžete tešiť aj na mnoho pediatricky zameraných predmetov. Odborné praxe začínajú hneď od prvého semestra a spolu ich je až 1 800 hodín.

Kombinované štúdium zahŕňa priamu výučbu, samoštúdium, konzultácie a samostatnú prácu jednotlivcov alebo skupín študentov. Obsah kombinovaného štúdia je rovnaký ako obsah prezenčnej formy a požiadavky na výstupné znalosti a zručnosti sú rovnaké.

Priama výuka je obmedzená na niekoľko stretnutí za semester, ktoré sa nazývajú„tutoriály“. Tieto tutoriály zahŕňajú nielen blokovú výučbu, ale aj konzultácie a precvičenie študovanej látky. Tutoriály sa konajú raz až dvakrát týždenne v pracovné dni (výnimočne aj v sobotu) v budove Lekárskej fakulty OU alebo vo Fakultnej nemocnici Ostrava.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok spoločenskovedný test
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 37
  2022
Prezenčná forma: 31
  2023
Kombinovaná forma: 20
  2022
Kombinovaná forma: 20
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz