Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Len pred pár mesiacmi ohlásila JLF zmenu formátu prijímačiek. Okrem pridania bonifikačných bodov za priemer, súťaže a jazykové certifikáty, prešla tvorba úloh z rúk fakulty na spoločnosť Scio. To okrem iného znamená, že biológia a chémia nebudú nijako prispôsobené medicíne, ale môžete v testoch očakávať aj rastliny, živočíchy a ekológiu. Je to preto, že tieto testy sú identické aj pre iné školy, ktoré vyžadujú scio testy ako prijímačky (napr. farmácie).

👉 Zásadnou zmenou je pridanie tretieho predmetu - Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

  • má 2 časti: Verbálna časť a Analytická časť
  • vo Verbálnej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 35 minút
  • každá otázka obsahuje 4 možnosti, z ktorých je práve jedna správna
  • za každú správne označenú možnosť získate + 1 bod
  • ak neoznačíte žiadnu možnosť, získate 0 bodov
  • ale pozor, ak označíte nesprávnu možnosť, odpočítajú vám 1/3 bodu

Dnes sa spolu pozrieme na Verbálnu časť. Nájdete tu nasledujúce typy otázok:

🧠 Doplňovanie slov do viet:
Zadanie týchto úloh obsahuje súvetie dvoj-trojvetový text, kde nájdete najčastejšie dve prázdne miesta. Na tieto miesta máte doplniť z ponúknutých možností slová, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do danej vety ako celku.
💡 Náš tip: Prečítajte si najprv text, kým nenarazíte na prvé vynechané miesto. Tak skúste na vynechané miesto postupne dosadiť prvé slovo z ponúknutých možností. To vám pomôže hneď vylúčiť niektoré možnosti. Podobne pokračujte na ďalšie vynechané miesto. Nakoniec si prečítajte vetu s doplnenými slovami ako celok, či sa tam najlepšie hodia vami zvolené slová.

🧠 Vzťahy medzi slovami:
V zadaní tohto typu úloh vám budú vždy predstavené dve slová, medzi ktorými je určitý vzťah. Vašou úlohou bude z ponúknutých dvojíc slov vybrať tú možnosť, v ktorej je vzťah medzi slovami čo najviac podobný vzťahu medzi slovami v zadaní.
💡 Náš tip: Pozor, poradie slov je dôležité ako v zadanej dvojici, tak aj v možnostiach. Najprv si skúste povedať, aký vzťah je medzi slovami v zadaní (jedno je vlastnosť druhého a pod.) a potom až hľadajte správnu možnosť.

🧠 Antosynonymá:
V zadaní máte zadanú vetu alebo súvetie, kde je podčiarknuté slovo alebo slovné spojenie. Vašou úlohou je z ponúkaných možností nájsť synonymum (slovo s podobným významom) a antonymum (slovo s opačným významom).
💡 Náš tip: Častokrát máte pocit, že vám pasuje viac synoným alebo antoným. Dôležité je ale vybrať také, ktoré má v kontexte danej vety rovnaký význam ako podčiarknuté slová.

🧠 Logické koherencie:
Zadaním týchto úloh je krátky text. Vašou úlohou je nájsť v tomto texte vetu, ktorá odporuje zvyšku textu.
💡 Náš tip: Čítajte si text, vetu po vete. Po každej vete rozhodnite, či je to len informatívna veta alebo súhlasí s tým, čo ste sa už dozvedeli v predchádzajúcich vetách. Akonáhle narazíte na vetu, ktorej význam sa nezhoduje s tým, čo ste už čítali, máte správne riešenie.

🧠 Vyvodzovanie z krátkych textov:
Zadaním týchto úloh je kratší text. Vašou úlohou je zvoliť tvrdenie, ktoré vyplýva z uvedeného textu.
💡 Náš tip: Dávajte si pozor na slová typu, „všetci“, „každý“, „vždy“, „nikto“. Často by informácia vyplývala z uvedeného textu, ale práve kvôli tomu, že je v možnosti takéto slovo, správna nie je. Ak tvrdenie vyplýva z textu, musíte nájsť v texte vetu alebo vety, ktorými to potvrdíte. Ak takého vety nenájdete, tvrdenie z textu vyplývať nemôže.

🧠 Porozumenie textu:
Tu na vás čaká dlhý text, ktorý môže byť občas celkom komplikovane napísaný. K jednému textu sa viaže viac otázok. Najčastejšie sú typu, nájdenie konkrétnej informácie z textu, zhrnutie hlavnej myšlienky, či určenie tvrdenia, ktoré z textu vyplýva, prípadne určenie tvrdenia, ktoré je v rozpore s textom.
💡 Náš tip: Najprv si prečítajte danú otázku a až potom uvedený text, aby ste v ňom už presne hľadali to, čo od vás chcú. Ušetrí vám to čas.

🧠 Porovnávacie čítanie:
V zadaní úloh tohto typu je vždy dvojica textov, ktoré sa zaoberajú rovnakou alebo podobnou oblasťou. Na texty nadväzuje skupina väčšinou štyroch úloh zameraných na zhodné prvky, odlišnosti a vzťahy medzi týmito textami.
💡 Náš tip: Riešte najprv otázky typu, čo vyplýva z prvého textu a nevyplýva z druhého (prípadne opačne). Pretože pri týchto otázkach vám často stačí si prečítať len jeden text, aby ste našli správnu odpoveď, čo vám ušetrí kopu času.

12. februára 2023

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.