Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Nekoná sa žiadne prekvapenie - scio testy zostávajú aj ďalší rok. Pripomeňme si o nich tie najdôležitejšie fakty.

👉 SCIO testy na JLF v Martine

 • Píšu sa z predmetov chémia, biológia (spolu nazývané ako test z prírodných vied) a z testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
 • Môžete ich absolvovať online alebo prezenčne v 9 mestách na Slovensku (Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov a Žilina).
 • Termíny absolvovania testov sú: 23. 3. 2024, 1. 5. 2024, 25. 5. 2024 a je len na vás, ktorý termín si vyberiete.
 • Po zaplatení poplatku za prijímacie konanie (70 € na všeobecné lekárstvo a 100 € na zubné lekárstvo) dostanete kupón na 100% zľavu z poplatku za absolvovanie jedného testu z prírodných vied (predmety biológia + chémia) a jedného testu všeobecných študijných predpokladov na vami zvolený termín.
 • Ako si uplatniť kupón sa dozviete na stránke fakulty a bude vám zaslaný aj e-mailom najneskôr do 15. 3. 2024.
 • Môžete teda absolvovať maximálne 3-krát test prírodných vied a 3-krát test VŠP a do prijímačiek sa vám počíta najlepší dosiahnutý výsledok.
 • Za druhý a tretí prípadný pokus si už musíte zaplatiť. Minimálna cena za jeden test (jeden test je buď test z prírodných vied alebo VŠP) je 27 €, ak test budete písať online a 32 € pri prezenčnej forme.
 • Výsledok testu sa vyjadruje vo forme percentilu (koľko % uchádzačov je horších ako vy, napr. percentil 90 znamená, že ste lepší ako 90 % uchádzačov).
 • Maximálny počet bodov, ktoré môžete získať zo scio testov je 100. Predmet biológia sa započítava s váhou 40 %, chémia s váhou 40 % a VŠP s váhou 20 %.

👉 Ako vyzerajú jednotlivé testy?

🧬 Biológia:

 • 40 otázok, kde je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • počas testu nie sú povolené žiadne pomôcky
 • na test je 40 minút
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

🧪 Chémia:

 • 30 otázok,kde je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • je možné používať kalkulačku
 • na test je 40 minút
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

🧠 VŠP:

 • má 2 časti: Verbálna časť a Analytická časť
 • vo Verbálnej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 35 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na čítanie s porozumením, prácu s jazykom
 • v Analytickej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 50 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na prácu s grafmi, tabuľkami, logické uvažovanie a základné matematické znalosti (na úrovni základnej školy)
 • v oboch častiach je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu
 • z každej časti získate samostatne percentil a výsledný percentil z testu VŠP je priemer percentilov z oboch častí

💯 Bonifikačné body za prospech:
Bonifikačné body sa oproti minulému roku znížili na 3, resp. 2 body (v minulom roku boli 5, resp. 3 body). Na získanie bonifikačných bodov je potrebné splniť súčasne 2 nasledujúce podmienky:

 1. Absolvovať výučbu predmetov chémia, biológia a fyzika v dĺžke aspoň jedného roka v priebehu posledných dvoch ročníkov .
 2. Nemať z týchto predmetov na koncoročnom vysvedčení horšiu známku ako 2.

Bodová bonifikácia 3 body: ak bol celkový priemerný prospech nižší alebo rovný 1,050
Bodová bonifikácia 2 body: ak bol celkový priemerný prospech vyšší ako 1,050 a zároveň nižší alebo rovný 1,100

Celkový priemer sa vypočítavá z posledných troch koncoročných vysvedčení zo všetkých predmetov vrátane voliteľných (okrem známky zo správania).

Na priznanie bonifikačných bodov je nutné zaslať na adresu fakulty overené kópie koncoročných vysvedčení do 29. 2. 2024.

💯 Bonifikačné body za iné aktivity: Môžete získať z každej súťaže alebo certifikátu 3 alebo 5 bodov. Bonifikačné body z rôznych aktivít sa sčítavajú, ale celkovo môžete za všetky iné aktivity získať spolu maximálne 10 bodov.

 1. Predmetové olympiády v kategórii A z predmetov biológia, chémia, fyzika alebo matematika alebo stredoškolská odborná činnosť z odborov 02 Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia a 06 Zdravotníctvo, farmakológia.

Bodová bonifikácia 5 bodov: 1., 2. alebo 3. miesto v celoštátnom kole
Bodová bonifikácia 3 body: 1., 2. alebo 3. miesto v krajskom kole

 1. Jazykový certifikát na úrovni C1 z anglického, nemeckého, francúzskeho alebo španielskeho jazyka.

Bodová bonifikácia 5 bodov Uznávané jazykové certifikáty:

 • Anglický jazyk: Cambridge English – Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE); International English Language Testing System (IELTS) s minimálnym skóre 7; Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – internet-based variant (IBT) s minimálnym skóre 95
 • Nemecký jazyk: Goethe Institute – Goethe-Zertifikat; TestDaF; Österreichisches Sprachdiplom DEUTSCH ÖSD; DSD II – Deutches Sprachdiplom (stufe 2)
 • Francúzsky jazyk: CIEP Alliance française diplomas TCF; CIEP Alliance française DALF
 • Španielsky jazyk: DELE

Na priznanie bonifikačných bodov je nutné zaslať na adresu fakulty overené kópie diplomov/certifikátov do 29. 2. 2024. Okrem neskôr získaných certifikátov a ocenení - tie je nutné poslať najneskôr do 15. 5. 2024.

Všetky vyššie uvedené podmienky platia rovnako aj pre všeobecné aj pre zubné lekárstvo. V prípade zubného lekárstva je súčasťou prijímačiek ešte aj skúška manuálnej zručnosti.

🦷 Skúška manuálnej zručnosti: Váha skúšky manuálnej zručnosti sa oproti minulému roku výrazne zvýšila, pretože sa dá za ňu získať viac bodov.

 • vyrezanie kópie zadaného modelu zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov
 • čas na vyrezanie je 180 minút
 • porovnanie zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou
 • pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s predlohou
 • počet bodov = dosiahnuté percento zhody delené číslom 2 (výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo)
 • maximálny počet bodov: 50 (30 bodov minulý rok)

27. septembra 2023

Súvisiace články

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2023

Jesseniova lekárska fakulta výrazne zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Zmenil sa formát prijímačiek a pribudli bonifikačné body.