Podmienky prijatia na JLF v roku 2023

Premýšľate, že by ste chceli študovať medicínu na JLF v Martine? Tak pozor! Jesseniova lekárska fakulta po dlhom čakaní zverejnila podmienky prijatia pre prijímačky v roku 2023. Ak ste očakávali, že podmienky budú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, ste na omyle. Zmenil sa formát prijímačiek a pribudli bonifikačné body. Poďme sa na to spolu pozrieť 😊

👉 Zmena formátu prijímačiek:

 • Miesto štandardných prijímačiek, ktoré sa konali v júni na JLF v Martine (alebo v prípade pandémie online) sa budú písať scio testy (nazývané aj Národná porovnávacia skúška) z predmetov chémia, biológia (spolu nazývané ako test z prírodných vied) a z testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
 • Tieto testy môžete absolvovať online alebo prezenčne vo vybraných miestach na Slovensku.
 • Termíny absolvovania testov sú: 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023 a je len na vás, ktorý termín si vyberiete.
 • Po zaplatení poplatku za prijímacie konanie (70 € na všeobecné lekárstvo a 100 € na zubné lekárstvo) dostanete kupón na 100% zľavu z poplatku za absolvovanie jedného testu z prírodných vied (predmety biológia + chémia) a jedného testu všeobecných študijných predpokladov na vami zvolený termín.
 • Môžete absolvovať aj viac termínov testov, v takom prípade sa vám počíta najlepší dosiahnutý výsledok. Ale každý ďalší pokus si už musíte zaplatiť samy (minimálna cena je 27 €).
 • Výsledok testu sa vyjadruje vo forme percentilu (koľko % uchádzačov je horších ako vy, napr. percentil 90 znamená, že ste lepší ako 90 % uchádzačov).
 • Maximálny počet bodov, ktoré môžete získať zo scio testov je 100. Predmet biológia sa započítava s váhou 40 %, chémia s váhou 40 % a VŠP s váhou 20 %.

👉 Ako budú vyzerať jednotlivé testy?

🧬 Biológia:

 • 40 otázok, kde je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • počas testu nie sú povolené žiadne pomôcky
 • na test je 40 minút
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

🧪 Chémia:

 • 30 otázok,kde je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • je možné používať kalkulačku
 • na test je 40 minút
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

🧠 VŠP:

 • má 2 časti: Verbálna časť a Analytická časť
 • vo Verbálnej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 35 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na čítanie s porozumením, prácu s jazykom
 • v Analytickej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 50 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na prácu s grafmi, tabuľkami, logické uvažovanie a základné matematické znalosti (na úrovni základnej školy)
 • v oboch častiach je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

💯 Bonifikačné body za prospech:
Môžete získať 3 alebo 5 bonifikačných bodov. Na získanie bonifikačných bodov je potrebné splniť súčasne 2 nasledujúce podmienky:

 1. Absolvovať výučbu predmetov chémia, biológia a fyzika v dĺžke aspoň jedného roka v priebehu posledných dvoch ročníkov a nemať z týchto predmetov na koncoročnom vysvedčení horšiu známku ako 2.
 2. Mať priemer známok na posledných troch koncoročných vysvedčeniach (v prípade 4-ročného gymnázia, v 1., 2. a 3. ročníku) do 1,100. Do priemeru sa započítavajú všetky predmety okrem správania.

Bodová bonifikácia 5 bodov: ak bol celkový priemerný prospech nižší alebo rovný 1,050
Bodová bonifikácia 3 body: ak bol celkový priemerný prospech vyšší ako 1,050 a zároveň nižší alebo rovný 1,100

Na priznanie bonifikačných bodov je nutné zaslať na adresu fakulty overené kópie koncoročných vysvedčení do 28. 2. 2023.

💯 Bonifikačné body za iné aktivity: Môžete získať z jednej aktivity 3 alebo 5 bodov. Bonifikačné body z rôznych aktivít sa sčítavajú, ale celkovo môžete za všetky iné aktivity získať spolu maximálne 10 bodov.

 1. Predmetové olympiády v kategórii A z predmetov biológia, chémia, fyzika alebo matematika alebo stredoškolská odborná činnosť z odborov 02 Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia a 06 Zdravotníctvo, farmakológia.

Bodová bonifikácia 5 bodov: 1., 2. alebo 3. miesto v celoštátnom kole
Bodová bonifikácia 3 body: 1., 2. alebo 3. miesto v krajskom kole

 1. Jazykový certifikát na úrovni C1 z anglického, nemeckého, francúzskeho alebo španielskeho jazyka.

Bodová bonifikácia 5 bodov

Na priznanie bonifikačných bodov je nutné zaslať na adresu fakulty overené kópie diplomov/certifikátov do 28. 2. 2023. Okrem neskôr získaných cerfifikátov a ocenení - tie je nutné poslať najneskôr do 15. 5. 2023.

Všetky vyššie uvedené podmienky platia rovnako aj pre všeobecné aj pre zubné lekárstvo. V prípade zubného lekárstva je súčasťou prijímačiek ešte aj skúška manuálnej zručnosti.

🦷 Skúška manuálnej zručnosti:

 • vyrezanie kópie zadaného modelu zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov
 • čas na vyrezanie je 180 minút
 • porovnanie zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou
 • pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s predlohou
 • počet bodov = dosiahnuté percento zhody delené číslom 3 (výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo)
 • maximálny počet bodov: 33,3

1. decembra 2022

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.